Практика і працевлаштування

Одним з найбільш важливих напрямів роботи закладу фахової передвищої освіти та характеристикою ефективності його освітньої діяльності є підготовка фахівців для підприємств, установ та організацій міста й регіону. Ключову роль в цьому відіграє практична підготовка студентів. У період практики закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь та навичок, студенти оволодівають сучасними технологіями в сфері їхньої майбутньої спеціальності.

Нормативно-правовою базою для її проведення є закон «Про фахову передвищу освіту», типове положення «Про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти», положення «Про практичне навчання студентів ВСП «КФК ПІТБ ДДМА».

Основною метою виробничої практики є формування професійних умінь та навичок майбутнього фахівця на основі теоретичних знань, отриманих у коледжі. Протягом навчання здобувачі фахової передвищої освіти денного та заочного відділень проходять різні види виробничих практик на підприємствах, в установах та організаціях (базах практики) міста й регіону, або в структурних підрозділах коледжу, які забезпечують практичну підготовку студентів (навчально-виробничі майстерні, електромонтажна лабораторія).

Студенти третього курсу спеціальностей «Галузеве машинобудування», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» проходять ряд навчальних практик з метою оволодіння базовими практичними навичками та вміннями за робітничою професією. Цьому сприяє проходження навчальної верстатної практики студентами спеціальності «Галузеве машинобудування» на базі навчально-виробничих майстерень коледжу, по завершенні якої практиканти виконують пробну роботу та складають кваліфікаційний іспит на отримання другого або третього робітничих розрядів за професією «токар». Студенти спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» проходять слюсарну практику також на базі навчально-виробничих майстерень коледжу, електромонтажну – на базі лабораторії. Ще одна навчальна практика проводиться вже на промислових підприємствах міста й регіону, або інших базах практики з метою оволодіння робітничою професією «електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування».

На четвертому курсі студенти цих спеціальностей проходять технологічну та переддипломну практики. Зокрема, майже 90% студентів спеціальності «Галузеве машинобудування» проходять практичну підготовку на базі ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» та ПАТ «Енергомашспецсталь», де продовжують набувати практичних навичок виконання технологічних операцій обробки деталей, але вже на великих металорізальних верстатах, що є етапом цільової підготовки для роботи на складних технологічних комплексах даних підприємств.

Студенти спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» удосконалюють свої вміння та навички за обраним фахом на ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», АТ «ДТЕК Донецькі електричні мережі», ТОВ «Краматорськтеплоенерго», КВП «Краматорський водоканал», КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління» та інших базах практики.

 

Під час проходження переддипломної практики студенти цих спеціальностей знайомляться з сучасними технологіями, новітнім обладнанням, усіма видами технологічної та конструкторської документації, матеріалами та устаткуванням, які використовуються в процесі виробництва та їхніми технологічними особливостям, вивчають системи автоматизації та механізації виробничих процесів, економіку, організацію та управління виробництвом, основи маркетингу, забезпечення безпечних умов праці та ін. Під час вивчення усього переліку питань, передбачених програмою практики, студенти накопичують практичний досвід роботи за фахом.

Керівництво підприємств зацікавлене в працевлаштуванні випускників коледжу, які ознайомлені зі специфікою роботи, устаткуванням, що дає можливість скоротити терміни адаптації молодих спеціалістів. Тому ведеться постійний пошук нових форм роботи. Зокрема, набуває поширення дуальна форма здобуття освіти, яка впроваджується для студентів четвертого курсу спеціальностей «Галузеве машинобудування» на базі ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на базі АТ «ДТЕК Донецькі електричні мережі». З метою підвищення відповідальності студентів за результати проходження практики, керівництво ПрАТ НКМЗ, ПАТ ЕМСС та ТОВ «НДІПТмаш-дослідний завод» здійснює оплату праці студентам спеціальності «Галузеве машинобудування» в разі їхнього оформлення на робочі місця на період практики. Аналогічний підхід демонструє керівництво АТ «ДТЕК Донецькі електричні мережі» стосовно студентів, які уклали договори на дуальну форму здобуття освіти. Частина студентів під час навчання на четвертому курсі отримують можливість працевлаштуватись за спеціальністю на постійній основі. Таку форму співпраці з коледжем практикують, зокрема, ПрАТ НКМЗ, ПАТ ЕМСС, ПрАТ КЗВВ, ТОВ «Краматорськтеплоенерго», КП «Міськсвітло», ТОВ «СОЮЗ-ЮТАПС» та ін. Крім того, деякі підприємства надають фінансову допомогу для розвитку матеріальної бази коледжу. Так, на кошти ПАТ ЕМСС була створена лабораторія «Програмування для верстатів з ЧПУ та САПР», яка оснащена верстатами-тренажерами, комп’ютерною технікою та необхідним програмним забезпеченням (Solid Works, ESPRIT). На кошти ПрАТ НКМЗ закуплено комп’ютерну та офісну техніку, відремонтовано спортивну залу тощо.

Студенти спеціальностей «Інженерія програмного забезпечення» та «Комп’ютерні науки» проходять технологічну та переддипломну практики на четвертому курсі. Базами практики є, насамперед, провідні ІТ–компанії міста: ТОВ «КВАРТ СОФТ», ТОВ «ІТ 2.0», ТОВ «Ареал девелопмент», з якими укладено угоду про співпрацю. Також практична підготовка проводиться у відповідних відділах, які забезпечують програмний супровід виробничих процесів, ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ПАТ «Енергомашспецсталь», ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування». У якості баз практики за даними спеціальностями також використовуються установи та організації міста й регіону: Центр зайнятості, ДРУ «Центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю «Донбас», ГО «ДОО ВО СОІУ», КП «Бюро технічної інвентаризації» та ін.

Студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» проходять технологічну та передвипускну практики на третьому курсу на базі бухгалтерій та фінансових відділів промислових підприємств, установ та організацій. Найбільш конструктивні відносини склались з керівництвом відповідних відділів ТОВ «Краматорськтеплоенерго», управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради. Зацікавленими сторонами ведеться пошук оптимальних моделей проходження практичної підготовки. Так, з ініціативи керівництва АТ КБ «ПРИВАТБАНК» набула поширення онлайн-практика, яка дає можливість студентам пройти три етапи практичного навчання згідно з вимогами цієї фінансової установи. По завершенню практики студент отримає сертифікат і, в разі успішного її проходження, заноситься до кадрового резерву банку.

Управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради разом з Молодіжною радою ініціювали реалізацію Міського молодіжного проєкту «Академія молодіжного самоврядування». Мета проєкту – залучення молоді до участі у суспільному житті міста і, зокрема, набуття адміністративного та управлінського досвіду шляхом проходження стажування молоді в органах місцевого самоврядування м. Краматорська.

Під час проходження практики студенти, крім переліку завдань, передбачених програмою, отримають індивідуальне завдання, яке передбачає поглиблене опрацювання одного із виробничих завдань. Результати цієї роботи використовуються при виконанні курсових та дипломних проєктів. Практика дає можливість спробувати самостійно вирішувати конкретні виробничі завдання спільно з провідними фахівцями баз практики.

Разом з профільними цикловими комісіями постійно аналізується та при необхідності корегується відповідність баз практики вимогам програми практики. Враховуються побажання і рекомендації відповідальних осіб від баз практики щодо індивідуальних завдань для студентів, які б враховували специфіку даного підприємства, установи чи організації.

Керівництво практикою здійснюють як викладачі коледжу, так і висококваліфіковані фахівці баз практики.

Після завершення кожної практики проводяться конференції, під час яких студенти обмінюються набутим досвідом, особливостями проходження практики на базі різних підприємств, установ та організацій, висловлюють побажання та рекомендації з удосконалення практичної підготовки. Загальні підсумки проходження практик підводяться на засіданнях педагогічної та адміністративної рад коледжу.

Якісна підготовка фахівців є одним з основних чинників їх успішного працевлаштування. Адміністрацією коледжу дане питання вирішується комплексно, починаючи від комплектування контингенту, моніторингу потреб ринку праці у регіоні, проходження виробничих практик та подальший розподіл. Укладено угоди про співробітництво з провідними підприємствами регіону, зокрема: ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», ПАТ «Енергомашспецсталь», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ТОВ «КВАРТ СОФТ», ТОВ «IT 2.0», ТОВ «Ареал девелопмент» та ін.

Традиційно у травні кожного року відбувається попередній розподіл випускників. Під час його проведення враховуються побажання студентів щодо продовження навчання у закладах вищої освіти, заявки від роботодавців щодо можливості направлення на роботу випускників після завершення навчання або індивідуальні довідки, які надаються студентами і підтверджують їхнє майбутнє працевлаштування.

Завдяки спільним зусиллям адміністрації та викладацького складу коледжу, студентів та їх батьків, роботодавців міста та регіону вдається щороку забезпечувати досить високий рівень працевлаштування випускників.

Наші партнери:

ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»

ПАТ «Енергомашспецсталь»

АТ «ДТЕК Донецькі електричні мережі»

 

Нові можливості дуальної освіти

ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування»

ТОВ «Краматорський феросплавний завод»

ТОВ «Краматорськтеплоенерго»

ТОВ «НДІПТмаш–дослідний завод»

КП «Міськсвітло»

ТОВ «СОЮЗ-ЮТАПС»

 

КП «Краматорське трамвайно-тролейбусне управління»

КВП «Краматорський водоканал»

Міський Центр зайнятості

Управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради

КП «Бюро технічної інвентаризації»

ТОВ «КВАРТ СОФТ»

ТОВ «IT 2.0»

ТОВ «Ареал девелопмент»

КФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю «Донбас»

 

Громадська організація «Донецька обласна організація Всеукраїнської організації «Союз осіб з інвалідністю України»

ТОВ «Телерадіокомпанія СКЕТ»

ТОВ «Восточний проєкт»

ТОВ «Міська газета «Краматорська правда»

Інформацію про наявні вакансії у місті та області можна дізнатись на наступних ресурсах:

Донецький обласний центр зайнятості: https://don.dcz.gov.ua

Вакансії Краматорського центра зайнятості: http://kramportal.info/vakansii.html

Спеціалізовані інтернет-ресурси з пошуку вакансій та розміщення резюме:

http://neuvoo.com.ua/

http://www.rabotaplus.ua/

http://www.work.ua/

http://jobs.ua/

http://alljob.com.ua/

http://www.rabota.ua/

http://www.hh.ua/

http://jobis.com.ua/

http://www.trud.ua/

 

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...