Бібліотека – Правила користування бібліотекою

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1 Правила користування бібліотекою коледжу розроблено у відповідності до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” , Закону України «Про фахову передвищу освіту»,Положенням про Відокремлений структурний підрозділ «Краматорський фаховий коледж промисловості, Інформаційних технологій та бізнесу Донбаської державної машинобудівної академії », Типовими правилами користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України

 2.ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1  Користувачами бібліотеки є студенти , викладачі та співробітники коледжу .

2.2   Формами бібліотечного обслуговування є : абонемент, читальна зала

2.3 Користувачі бібліотеки мають право отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечних фондів, консультаційну допомогу з пошуку джерел інформації, одержувати у тимчасове користування книги, документи з бібліотечного фонду, брати участь у виховних  заходах, що їх проводить бібліотека.

2.4 Користувачі бібліотеки мають право отримувати для опрацюван­ня поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до __30__  днів. Термін користування новими надходженнями, документами підви­щеного читацького попиту може бути зменшений до __1__ дня. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальній залі не обмежу­ється. Бібліотека самостійно визначає види та типи документів, що вида­ються лише в читальній залі.

2.5 Підручники і навчальні посібники для студентів видаються на один навчальний рік у відповідності до робочого навчального плану коледжу; для викладачів – по мірі потреби.

2.5.1. Бібліотека може встановлювати інші терміни з урахуванням попиту користувачів і специфіки їхнього обслуговування.

2.6 Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому доку­менті. Термін користування літературою на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.7 Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, періоди­чні видання, видання на електронних носіях а також видання, одержані по МБА, видаються для користування лише в читальній залі.

2.8  З дозволу бібліотекаря читач має право робити ксерокопію усіх видань, за виключенням особливо цінних та рідкісних, копіювати які не дозволяється.

2.9 У разі відсутності у бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх ( або копії ) з інших бібліотек через МБА .

  1. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1 Для запису до бібліотеки користувачам необхідно подати: – викладачам та співробітникам – паспорт; студентам –  студентський квиток та фотографію (для видачі читацького квитка).

3.2  Перед записом до бібліотеки читач повинен ознайомитися з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом у читацькому формулярі.

3.3 У разі втрати читацького квитка студент повинен заявити про це в бібліотеку і отримати дублікат.

3.4 Користуючись документами з бібліотечного фонду,  читачі зобов’язані дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку,  повертати їх у встановлені терміни, не виносити із приміщення бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в жодному з облікових документів; не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки; не виймати картки з каталогів та картотек .

3.5 За кожний документ, одержаний в бібліотеці, користувач роз­писується в книжковому формулярі.

3.6 При отриманні літератури читач має ретельно передивитись її і, якщо виявить якісь дефекти, повідомити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.

3.7 Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.

3.8 Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну відповідальність згідно з законодавством України.

3.9    У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за визначенням бібліотекаря) документами, або відшкодувати їх ринкову вартість. При неможливості заміни читач повинен зробити ксерокопію цього видання.

3.9.1 Вартість пошкоджених та втрачених видань визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.

3.9.2  При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість, втраченої (пошкодженої) літератури значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або за цінами, що визначені каталогами-прейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних, інших видань та умовами застосування цих цін.

 3.10 Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами читача і бібліотекаря, що приймає заміну.

 3.11  На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки всі підручники та інші отримані матеріали.

3.12 На початку кожного навчального року користувач повинен перереєструватись.

3.13 Бібліотекар має право продовжити термін користування літературою на прохання користувача, якщо на неї немає попиту з боку інших користувачів. Термін користування продовжується при наявності видання

3.14  Читачі, що закінчили коледж, повинні до отримання диплому повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист в структурних підрозділах бібліотеки.

3.15  Користувачі в бібліотеці мають дотримуватися тиші.

3.16  Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об‘єктів інтелектуальної власності згідно з законодавством.

3.17  Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліоте­кою. Матеріали про злісне порушення правил студентами передаються на розгляд Ради профілактики з запрошенням батьків студентів.

4  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ БІБЛІОТЕКИ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ КОРИСТУВАЧІВ

4.1 Бібліотека забезпечує реалізацію прав користувачів відповідно до Закону України „ Про бібліотеки і бібліотечну справу” та обслуговує їх згідно з Положенням про бібліотеку Відокремленого структурного підрозділу «Краматорський фаховий коледж промисловості, Інформаційних технологій та бізнесу Донбаської державної машинобудівної академії »

4.2  Комплектує фонди відповідно до профілю навчального закладу та попиту користувачів

4.3 Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.

4.4.Створює і ретельно веде довідково-бібліографічний апарат,  готує  списки літератури , виконує всі види бібліотечних довідок, організовує та проводить бібліографічні огляди, тощо.

4.5 Надає допомогу при доборі необхідних матеріалів шляхом надання для користування бібліотечних каталогів, картотек, електронного каталогу, а також усних консультацій тощо.

4.6  Надає читачам широку інформацію про власні інформаційні ресурси, забезпечує доступ до інших баз даних як в Україні, так і за її межами.

4.7 Вдосконалює роботу бібліотеки, впроваджуючи комп’ютерні технології.

4.8 Проводить серед читачів роботу по поширенню знань з основ інформатики, бібліотекознавства і бібліографії, по прищепленню їм навичок роботи з книгою, культури читання тощо.

4.9  Організовує книжкові виставки, тематичні перегляди, дні інформації, а також літературно-музичні вечори, зустрічі  та інші бібліотечні заходи.

4.10 Систематично пильнує за своєчасним поверненням до бібліотеки документів, виданих користувачам.

4.11 Забезпечує високий рівень обслуговування користувачів на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.

director
МАКУХА Олексій Миколайович

Директор коледжу

Відмінник освіти України

Звертаюся до тієї категорії школярів, які вже зараз турбуються про своє подальше життя, до тих, хто навчається в 9-х та 11-х класах і визначається з вибором майбутньої професії. Дуже важливо підійти до цього свідомо і зважено. Для цього необхідно черпати інформацію з різних джерел, критично вивчати її, всебічно аналізувати...